Bácsalmási Medosz Vadásztársaság

Alapszabálya

A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel – különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson.

I.

Általános rendelkezések

A vadásztársaság jellege és jogi helyzete

1. §

A vadásztárasság neve:          Bácsalmási MEDOSZ Vadásztársaság

Székhelye:                              6430 Bácsalmás, Dob u 27.

Jellege:                                   Földtulajdonosoktól bérelt területtel rendelkező

vadásztársaság

Bélyegzője:                            Cég     és         körbélyegző

2. §

1.) A vadásztársaság a vadászok által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező egyesület. A vadásztársaság önálló jogi személy.

 

A vadásztársaság fontosabb jogai és kötelezettségei

3. §

1.) A vadásztársaság jogai:

a)      A vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben, szóban, vagy írásban a szövetséghez kéréssel, vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen.

b)      Tagjaira a jogszabályokkal, és a közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban álló kötelezettségeket állapítson meg.

c)      A vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja legyen. 

2.) A vadásztársaság kötelezettségei:

a)      A vadgazdálkodást és a vadászatot a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a sportvadászati lehetőséget biztosítani.

b)      A vad életmódja folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket (a vad elriasztása, vadkárelhárító vadászatok tartása, stb.) megtenni.

c)      Érvényesíteni, hogy tagjai a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló jogszabályokban, a vadásztársaság alapszabályában, valamint a szabályzatokban foglaltakat megtartsák és tevékenységükkel segítsék a vadásztársaság előtt álló feladatok megvalósítását.

d)     A jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseit elősegíteni.

e)      A vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismerését, a vadászati kultúra ápolását elősegíteni.

f)       Tagjai egyesületi életre nevelését előmozdítani.

II.

A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelességei, valamint a tagsági jogviszony megszűnése.

A vadásztársaság tagjai

4. §

1.)    A Vadásztársaság tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki a vadászat gyakorlására a jogszabályokban, az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályzatban előírt feltételeknek megfelel.

 

 

2.)    A vadásztársaságnak:

a)      rendes

b)      tiszteletbeli

c)      vadászjelölt tagjai vannak.

A vadásztársaság rendes tagjait – a tagsági jogviszonyból eredő – a jogszabályban, az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályban megállapított jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

aa)Rendes tagnak a tagdíjat két részben kell befizetni : - első félév: január 31-ig

                                                                                        - második félév: július 31-ig 

      ab)Az új tag (rendes tag) tagsági jogviszonya a belépési díj, és a tagdíj befizetésével lép hatályba. A belépési és a tagdíjat a felvételt eldöntő közgyűlés után 90 napon belül kell a vadásztársaságnak befizetni. Ellenkező esetben a tagsági viszony nem jön létre.

 

b) A közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt a vadásztársasági tagot, aki idős kora, vagy egészségi állapota miatt a vonatkozó állami jogszabályokat (pl. fegyvertartás) betartani nem tudja, és az ALAP-, HÁZI-, FEGYELMI-, és egyéb SZABÁLYZATOK előírásait csak részben, illetve elvárható módon tudja teljesíteni. A tiszteletbeli tagot –amennyiben a rendes tagokra vonatkozó tagdíjat befizeti – a rendes tagokra vonatkozó kedvezmények, (vadászatokon való részvétel, vadászrész….), továbbá az Intéző Bizottság által meghatározott eseti kedvezmények illetik meg.

c) A vadászjelöltre – amennyiben a belépési díjat és a mindenkori éves tagdíjat befizeti – a rendes tagokra vonatkozó jogok illetik meg azzal a különbséggel, hogy részt vehet a társas vadászatokon, de egyéni vadászatra nem jogosult, és a rendes tagokra vonatkozó kötelezettségek terhelik.  Ellenkező esetben csak hajtóként vehet részt a vadászatokon.

3.)    Vadászjelöltek

5. §

1.)    A vadásztársaságba vadászjelöltként csak az a büntetlen előéletű, illetőleg büntető eljárás hatálya alatt nem álló személy vehető fel, aki tizennyolcadik életévét betöltötte.

2.)    A vadászjelöltség legfeljebb öt évig tart. Megszűnik a jelöltég, ha a közgyűlés öt éven belül nem dönt a rendes tagsági felvételéről.

6. §

1.)    A vadászjelölt köteles megismerni a vadásztársaság Alapszabályát és Házi Szabályzatát, a vadgazdálkodás és vadászat főbb szabályait, valamint sikeres vadászvizsgát tenni, a vadászetikát betartani.

2.)    A vadászjelölt oktatásáért és neveléséért a természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős, valamint a vadászmester felel. A vadászjelölt lőgyakorlatot csak felügyelet mellett és az erre kijelölt helyen végezhet.

 

 

 

 

A vadásztársaságba jelentkezők felvétele

7.§

1.)    A vadásztársaságba rendes tagként, tiszteletbeli tagként, vadász jelöltként jelentkezők felvételéről az Intéző Bizottság előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.

2.)    A vadászjelölt csak sikeres vadászvizsga, fegyvertartási engedély és állami vadászjegy megszerzése után vehető fel rendes tagnak, és csak abban az esetben, ha a vadászjelölt legalább öt alkalommal részt vett hajtóként a társaság csoportos vadászatain. A felvételről az ezt követő közgyűlés dönt.

3.)    A vadásztársaságba rendes tagnak csak vadászjelölt vehető fel. A vadászjelöltség feltételétől a közgyűlés különösen indokolt esetben, ismeret vadász esetében eltekinthet. A rendes tagi felvétele az érvényes ÁLLAMI VADÁSZJEGY és a FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLY.

A vadásztársaság taglétszámának megállapítása

8.§

A vadásztársaság taglétszámát a jelentkezők és a lehetőségek összhangját megteremtve – a jogszabály előírásainak, a vadászterület nagyságának, vadeltartó képességének, valamint a vadásztársaság előtt álló feladatoknak a figyelembe vételével – a közgyűlés állapítja meg.

A rendes tagok jogai

9.§

A vadásztársaság rendes tagja jogosult:

a)      a vadásztársaság területén (kijelölt vadászterület) a jogszabályok, az Alapszabály, a Házi Szabályzat, az egyéb szabályzatok és a közgyűlés határozatainak megtartásával vadászni;

b)      részt venni az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában (szavazati jog), észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

c)      ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

d)     felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

e)      választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;

f)       indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

g)      betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

h)      a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti;

i)        megtekinteni az Egyesület nyilvános ülésieről felvett jegyzőkönyveket, valamint az Egyesület saját adatnyilvántartását;

j)        az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt – a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén - a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat;

k)      A Házi Szabályzat keretei között igényt tarthat a Vadászati Hatóság és az ezt követő Intéző Bizottsági határozatban megállapított vadászrészre.

l)        A vadásztársaság eszközeit (felszereléseit, berendezéseit) és a vadászházat a Házi Szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe veheti, illetőleg használhatja.

m)   A vadásztársaságból indok megjelölése nélkül kiléphet.

A rendes tagok kötelességei

10. §

1.)    A vadásztársaság rendes tagjainak kötelessége a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabály, a Házi Szabály, az egyéb szabályok, a közgyűlési és Intéző Bizottsági határozatok, valamint a vadásztársaság tisztségviselőinek rendelkezéseit betartani.

 

2.) A vadásztársaság rendes tagja köteles továbbá

a)      a vadásztársaság szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt venni,

b)      a Házi Szabályzatban előírt, valamint a közgyűlés és az Intéző Bizottság által meghatározott vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös munkákban részt venni,

c)      a közgyűlés által megállapított belépési díjat, és vagyoni hozzájárulást, valamint a tagdíjat az esedékességkor megfizetni,

d)     a vadásztársaság tisztviselői és a hivatásos vadászok (vadőrök) felszólítására kötelesek a vadászterületen gépkocsijukat, annak csomagtartóját, utasterét kinyitni, csomagjaikat, fegyvereiket ellenőrzésre bemutatni,

e)      a közgyűlésen, a közös rendezvényeken, a közös munkákban, általában a társasági élet során köteles oda illő, másoknak indokolatlanul kellemetlenséget nem okozó magatartást tanúsítani, a vadászetika írott és íratlan szabályait betartani,

f)       köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek;

g)      a vadásztársaság céljának megvalósítását nem veszélyeztetheti.

 

 

A tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei

 

11.  §

 

1.) A közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt a vadásztársasági tagot, aki idős kora, vagy egészségi állapota miatt a vonatkozó állami jogszabályokat (pl. fegyvertartás) betartani nem tudja, és az ALAP-, HÁZI-, FEGYELMI-, és egyéb SZABÁLYZATOK előírásait csak részben, illetve elvárható módon tudja teljesíteni. A tiszteletbeli tagot –amennyiben a rendestagokra vonatkozó tagdíjat befizeti – a rendes tagokra vonatkozó kedvezmények, (vadászatokon való részvétel, vadászrész….), továbbá az Intéző Bizottság által meghatározott eseti kedvezmények illetik meg.

 

A tiszteletbeli tagok a közgyűlésen részvételi és tanácskozási joggal rendelkeznek, egyesületi tisztségre azonban nem választhatók.

 

2.)    A tiszteletbeli tag jogai:

 

-        jogosult javaslatokat, észrevételeket tenni a vadásztársaság működésével

                  kapcsolatban;      

-        jogosult a vadásztársaság álal nyújtott kedvezményekben részesülni;

-        jogosult részt venni a vadásztársaság tevékenységében, rendezvényein;

-        jogosult felvilágosítást kérni a vadásztársaság bármely tisztségviselőjétől;

-        jogosult a vadásztársaság irataiba betekinteni;

-        a vadásztársaság bármely szervének jogszabályba ütköző határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja.

 

3.) A tiszteletbeli tag kötelességei:

 

-        köteles a vadásztársság alapszabályában és egyéb szabályzataiban, valamint a vadásztársaság szervei által hozott határozatokban foglaltakat megtartani;

-        köteles a vadásztársaság célkitűzéseit erkölcsileg támogatni.

 

A vadászjelölt jogai és kötelességei

 12. §

1.)    A vadászjelölt jogosult a szervezeti életben részt venni, de a társaságban tisztségre nem válaszható, szavazati joggal nem rendelkezik, a vadásztársaság közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehet.

2.)    Ha a vadászjelölt bármely oknál fogva nem nyer tagfelvételt, a belépési díjat és vagyoni hozzájárulást a vadásztársaság kamatmentesen visszatéríti, de a tagdíjat nem.

3.)    A vadászjelölt részt vehet a társasvadászatokon.

4.)    A vadászjelölt csak érvényes ÁLLAMI VADÁSZJEGY és FEGYVERTARTÁSI ENGEDÉLY birtokában vadászhat. Egyéni vadászatot csak kísérővel folytathat.

5.)    A vadászjelölt közreműködik a vadásztársaság vadgazdálkodási feladatainak megvalósításában.

A tagsági viszony megszűnése

13.§

A tagsági viszony megszűnik:

a)            kizárással,

b)            törléssel,

c)            kilépéssel,

d)           a tag halálával,

e)            a  vadásztársaság jogutód nélküli megszűnésével.

14.§

1.)    Kizárás csak fegyelmi határozattal rendelhető el.

2.)    Kizárás az alábbi esetek miatt lehetséges:

a.) a vadgazdálkodásra, vadászatra, a fegyverhasználatra, valamint a lőszer és a fegyver tárolására vonatkozó rendelkezéseket megszegi;

b.) a vadásztársaság alapszabályának, házi szabályának, szabályzatának előírásait, vagy a vadásztársaság közgyűlésének és intézőbizottságának a határozatait nem tartja meg;

c.) választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, jogait rosszhiszeműen gyakorolja;

d.) a vadásztársaság tagjait, testületeit alaptalanul megvádolja;

e.) a figyelmet, az akaraterőt hátrányosan befolyásoló gyógyszerek, továbbá szeszesital hatása alatt vadászlőfegyvert visel vagy használ;

f.) a vadásztársaság gazdálkodásával kapcsolatos visszaélést követ el;

g.) a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, annak képviselőjét, jogszerű vizsgálatuk során szándékos magatartásával megtéveszti, a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, bizonyítékokat elhallgatja, illetve meghamisítja vagy megsemmisíti.

 

3.) Kizárásra a fegyelmi bizottság eljárása alapján, annak határozata alapján van lehetőség. A fegyelmi bizottság határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a vadásztársaság közgyűlésénél. Fellebbezés előterjesztése esetén a közgyűlés a tag részére – védekezésének előadása végett - biztosítani köteles a személyes meghallgatást. A közgyűlés 30 napon belül köteles dönteni és a fegyelmi szabályzat alapján határozatot hozni.

4.) A kizárást, illetve annak eljárási menetét az Alapszabályzat, a Fegyelmi szabályzat, valamint a PTK. határozza meg.

 

5.) Az Intéző Bizottság törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki kilépett, aki az előírt vagyoni hozzájárulási vagy tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából 3 hónapja – írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül – nem tett eleget. A törlésről hozott határozatot 15 napon belül meg kell küldeni a törölt tagnak.

 

6.) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén – a határozat tudomására jutásától számított hamrinc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfügggesztheti. A per a tövényszék hatáskörébe tartozik.

15. §

A tagnak a kilépési szándékát a vadásztársaság elnökéhez írásban kell bejelentenie.

Fegyelmi eljárás

16. §

A fegyelmi vétségeket, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.

 

 

III.

A vadásztársaság vezető szervei

A közgyűlés

17. §

1.)    A vadásztársaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

2.)    A vadásztársaság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közgyűlést tart. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést az Intéző Bizottság határozata alapján, továbbá az Ellenőrző Bizottság kezdeményezésére, a tagság egyharmadának kérésére az ok és cél megjelölésével, valamint ha a bíróság elrendeli.

3.)    A közgyűlést a vadásztársaság elnöke írásbeli meghívóval, a hely és időpont feltüntetésével, valamint a tárgysorozat megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót a közgyűlés időpontját megelőzően, legalább 8 nappal megkapja.

4.)    A közgyűlésre – a  3.) bekezdésben előírt módon – a Szövetséget is meg lehet hívni.

5.)    A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá.

18.§

1.)    A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagoknak legalább fele + 1 fő jelen van. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges.

 

2.)    A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van.

19. §

1.) Ha szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, akkor két óra múlvaugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlést kell tartani. A másodszor összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes a meghívóban szereplő ügyekbenakkor, ha a tagokat a meghívóban a határozatképességre figyelmeztették.

2.) A tagok távolmaradása nem akadálya a közgyűlés megtartásának, határozatképességének, melyről a tagokat a meghívóban is tájékoztatni kell.

3.) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, általában nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.

 

A közgyűlés hatásköre

19. §

1.)    A közgyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet.

2.)    A közgyűlés kizárólag hatáskörébe tartozik:

a)      az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak öt évre történő megválasztása, illetőleg visszahívása,

b)      a Jelölő Bizottság megválasztása,

c)      a vadásztársaság bérleti idejére szóló, valamint éves gazdálkodási tervének a megállapítása,

d)     az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik,

e)      az Intéző Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság évi beszámolójának a megtárgyalása és döntés az elfogadás tekintetében,

f)       az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,

g)      a vadásztársaság nevének megváltoztatása,

h)      az alapszabály megállapítása és módosítása,

i)        a Házi Szabályzat és Fegyelmi Szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása,

j)        a tagfelvétel és a tagsági viszony megszüntetése – kivéve a Fegyelmi Bizottság „kizárás” fegyelmi büntetés kimondását lehetővé tevő döntési jogát – továbbá a Fegyelmi Szabályzatban biztosított fegyelmi jog gyakorlása,

k)      a vadászati terv jóváhagyása,

l)        a trófeás vad kilövésének szabályozása,

m)    a vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződések megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a jóváhagyása,

n)      a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának, továbbá az ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása,

o)      a vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése,

p)      a vadásztársasági tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, valamint a tisztviselők jutalmának, vagy tiszteletdíjának megállapítása,

q)      a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása a vadásztársaság nevében és a tagokat illetően,

r)       a vadászrész mértékének megállapítása,

s)       az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása,

t)       döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

u)      a vadásztársaság megszűnése, vagy bíróság által való megszüntetése esetén a közös vagyon oszthatóságának megállapítása.

 

20.§

1.)    A Jelölő Bizottság elnökét és legalább két tagját az újraválasztást megelőző közgyűlés (részközgyűlés) választja meg.

2.)    A Jelölő Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a közgyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag is jogosult. A Jelölő Bizottság a javaslatát a vadásztársaság tagjai véleményének ismertében teszi meg.

Az Intéző Bizottság

21.§

1.)          Az Intéző Bizottság a vadásztársaság két közgyűlése közötti általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve. Az Intéző Bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

2.)          Az Intéző Bizottság elnökből, elnökhelyettesből (titkárból), vadászmesterből, természetvédelmi - mezőgazdasági - oktatási, valamit a gazdasági felelősből áll.

3.)          Az Intéző Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízás visszahívás nélkül is megszűnik. Összeférhetetlenség fennáll, ha a tag más vadásztársaságnál Intéző Bizottsági tag.

4.)          Az Intéző Bizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak.

 

22.§

1.)    Az Intéző Bizottság:

a)      gondoskodik a vadgazdálkodással és vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok, valamint a vadásztársaság közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,

b)      két közgyűlés közötti időszakban irányítja a vadásztársaság tevékenységét,

c)      intézkedik az Ellenőrző Bizottság jelzései, jegyzőkönyveiben foglaltak tárgyában, további vizsgálatokat kezdeményez a törvényesség és szabályszerűség biztosítására,

d)     a 13.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben törli a tagot,

e)      dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat, vagy a közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.

 

2.)    Az Intéző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz nyílt szavazással.

3.)    Az Intéző Bizottság üléseire tanácskozási joggal az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság elnökeit, a vadászat vezetőit, és a hivatásos vadászokat a vonatkozó napirendi pontok tárgyalására meg kell hívni.

4.)    Az Intéző Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a vadásztársaság elnöke, vagy helyettese (titkára) ír alá.

5.)    Az Intéző Bizottság köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésen beszámolni.

6.)    Az Intéző Bizottság határozatképes az elnök és további kettő intéző bizottsági tag, vagy három intézőbizottsági tag részvétele esetén.

7.)    Az Intéző Bizottság összehívását az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes kezdeményezi. Rendkívüli esetben az összehívást az Intéző Bizottság tagjai is kezdeményezhetik, ha azzal a tagok fele + egy fő egyetért. A tagok részére írásos meghívó kerül kiküldésre, az ülést megelőzően legalább 10 nappal, mely tartalmazza a napirendi pontokat azzal a kitétellel, hogy a meghívó kiküldése és az ülés napja között felmerült feladatokat az egyebek napirendi pontban tárgyalja meg.

Az elnök hatásköre és feladatai

23.§

1.)    A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az elnök.

2.)    A vadásztársaság elnöke:

a)      felelős a vadásztársaság törvényes ALAPSZABÁLY, HÁZI SZABÁLYZAT, FEGYELMI SZABÁLYZAT és egyéb társasági szabályzatok szerinti működéséért.

b)      koordinálja az Intéző Bizottság tagjainak munkáját, és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés és az Intéző Bizottság határozataival összhangban legyenek,

c)      a közgyűlés áltál adott felhatalmazás kereti között szerződéseket köthet és meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében,

d)     gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,

e)      elnököl a közgyűléseken és az Intéző Bizottsági üléseken,

f)       gondoskodik arról, hogy az Intéző Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság a közgyűlésen beszámoljon munkájáról,

g)      gondoskodik a közgyűlés, az Intéző Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról,

h)      gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogkört, a vadásztársaság alkalmazottai felett munkáltatói jogot gyakorol,

i)        szervezi az együttműködést a mező – és erdőgazdálkodási üzemekkel és termelőkkel, valamint más szervekkel,

j)        intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztviselő hatáskörébe,

k)     az Intéző Bizottsági ülések között irányítja a vadásztársaság tevékenységét.

Az elnökhelyettes (titkár) hatásköre és feladatai

24. §

a)      az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, annak jogai és kötelezettségei szerint,

b)      a vadásztársaság ügyvitelének vezetése,

c)      a közgyűlések és az Intéző Bizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyvek vezetése,

d)     a tagnyilvántartás vezetése,

e)      a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, közgyűlés elé terjesztése az Intéző Bizottság javaslatának ismertetésével,

f)       az alkalmazottak munkaszerződéseinek, a vadásztársaság együttműködési megállapodásának (szerződéseinek) elkészítése és nyilvántartása,

g)      gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,

h)     a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 

A vadászmester hatásköre és feladatai

25. §

Felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért, és levezetéséért, a szabályzatoknak a vadászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseinek megtartásáért, felelős a vadászatokra vonatkozó törvények, rendeletek és egyéb állami előírások betartásáért,

a)      gondoskodik arról, hogy társas vadászaton jogosulatlan személy ne vegyen részt,

b)      foglalkozik a vadászjelöltek oktatásával, megszervezi a vadásztársaság tagjainak lőgyakorlatát,

c)      gondoskodik – a hivatásos vadászok bevonásával – a vadászati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, továbbá e munkákban résztvevő személyek tevékenységének irányításáról, felügyeletéről,

d)     irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokat,

e)      rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati naplóját, és az egyéni lőjegyzék vezetését, a beírókönyveket, valamint elkészíti az éves vadászatokra vonatkozó összesítéseket.

f)       felelős az elhullott, sebzett, lőtt vad nyilvántartásának vezetéséért,

g)      gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,

h)      előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat,

i)        gondoskodik a trófeák bemutatásáról,

j)        vezeti a vadásztársaság hosszú távú üzemtervének nyilvántartási részét,

k)      ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

 

A természetvédelmi- mezőgazdasági- oktatási felelős
 hatásköre és feladatai

26. §

Feladatai:

a)      a vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodik a természetvédelmi előírások megtartásáról,

b)      kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatóságokkal,

c)      a vadásztársaság gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propaganda feladatok előkészítése és végrehajtása, kapcsolattartás a vadásztársaság területén gazdálkodó szervekkel, illetőleg oktatási és kulturális intézményekkel (iskolák, kulturális intézmények, stb.)

d)     a baleset megelőzését munkavédelmi oktatási munkák évenkénti megszervezése, nyilvántartása,

e)      a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése,

f)       a vadásztársaság hivatásos vadászainak szakmai képzettségét gyarapító tanfolyamokon részvétel megszervezése,

g)      a vadőrök bevonásával szervezi a vadkár megelőzését, a vad védelmét és őrzését. A vadkár megelőzésére felhívja az Intéző Bizottság figyelmét, és a vadkár ügyekben eljár.

A gazdasági felelős hatásköre és feladatai

27. §

a)      intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárat és felelős a pénzügyi jogszabályok előírásainak megtartásáért,

b)      ellátja az utalványozással és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja,

c)      beszedi a tagdíjat, a tagdíj fizetéséről nyilvántartást vezet, három hónapi elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről értesíti a vadásztársaság elnökét,

d)     elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves mérleget és a következő évi költséghozam tervet,

e)      ellenőrzi és irányítja a vadásztársaság által alkalmazott pénzügyi, könyvelői feladatokat ellátó személyt,

f)       ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

Az ellenőrző bizottság

28. §

1.)    A vadásztársaság közgyűlése a vadásztársaság rendes tagjai közül öt évre elnökből és két tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ, amely közvetlenül közgyűlésnek van alárendelve.

2.)    Az Ellenőrző Bizottságot az elnök hívja össze saját kezdeményezésre, vagy kérés alapján. A meghívás írásban, meghívó alapján történik az ülést megelőzően legalább 10 nappal, mely tartalmazza az ülés okát. A bizottság szükség szerint ülésezik, és az ülésen egyszerű többséggel nyíltan szavaz.

3.)    Az Ellenőrző Bizottság feladata a vadásztársaság törvényes működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése

Ennek során a vadásztársaságnál ellenőrzi:

a)      a közgyűlés, az Intéző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság határozatainak végrehajtását,

b)      a vadásztársaságra vonatkozó törvények, rendeletek, továbbá az Alapszabály, Házi Szabályzat és Fegyelmi Szabályzat betartását,

c)      a vadgazdálkodás fejlesztési terveinek végrehajtását,

d)     a költségvetés végrehajtását, a pénz és vagyonkezelést, általában a gazdálkodást,

                  véleményt nyilvánít az éves beszámolókról,

 

4.)Az Ellenőrző Bizottság jogosult a vadásztársaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évente jelentést tesz a közgyűlésnek.

5.)Az Ellenőrző Bizottság határozatképes az elnök és egy tag, vagy két tag részvételekor.

6.)Az Ellenőrző Bizottság elnöke az Intéző Bizottsági üléseken tanácskozási joggal vesz részt.

7.)Az Ellenőrző Bizottság jelzéseit, határozatait, jegyzőkönyv formájában küldi meg az elnöknek, aki a lehető legsürgősebben intézkedik, szükség esetén összehívja az Intéző Bizottságot, vagy a közgyűlést.

29. §

1.)    Az Ellenőrző Bizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől függően – az alábbi intézkedéseket teszi:

a)      csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselők figyelmét, és egyben rámutat a helyes eljárásra.

b)      jogszabályt, alapszabályt, házi szabályzatokat, illetőleg a vadásztársaság érdekeit sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a vadásztársaság elnökét.

2.)    Ha az ellenőrző Bizottságnak az 1.) pont b. bekezdésében meghatározott tájékoztatása nem vezet eredményre, a közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni.

3.)    Az Ellenőrző Bizottság Elnökét, valamint tagjait akkor lehet visszahívni, ha magatartásukkal elkövették a Fegyelmi Szabályzat 3.§ 1.-bekezdésében meghatározott pontok valamelyikét. Ezen visszahívási eljárást az Intéző Bizottság kezdeményezi, és a közgyűlés 30 napon belül határozatban dönt.

 

4.) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén – a határozat tudomására jutásától számított hamrinc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfügggesztheti. A per a tövényszék hatáskörébe tartozik.

 

A fegyelmi bizottság

30. §

1.)    A vadásztársaság közgyűlése a rendes tagok közül öt évre 3 tagból – akik közül egy elnök -  álló Fegyelmi Bizottságot választ, amely közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve.

2.)    A Fegyelmi Bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadóak.

3.)    A Fegyelmi Bizottság elnöke az Intéző Bizottság üléseire tanácskozási joggal vesz részt.

4.)    A Fegyelmi Bizottság elnöke évente beszámol a közgyűlésnek a Fegyelmi Bizottság tevékenységéről, valamint a vadásztársaság fegyelmi helyzetéről.

5.)    A Fegyelmi Bizottság határozatképes legalább három tag jelenlétekor.

6.)    A Fegyelmi Bizottság Elnökét, valamint tagjait akkor lehet visszahívni, ha magatartásukkal elkövették a Fegyelmi Szabályzat 3. § 1. bekezdésében meghatározott pontok valamelyikét. Ezen visszahívási eljárást az Intéző Bizottság kezdeményezi, és a közgyűlés 30 napon belül határozatban dönt.

7.) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén – a határozat tudomására jutásától számított hamrinc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfügggesztheti. A per a tövényszék hatáskörébe tartozik.

 

 

IV.

A vadásztársaság alkalmazottjai

31. §

1.)    A vadásztársaság a jogszabályban előírt létszámú hivatásos vadászt alkalmaz.

2.)    A hivatásos vadász feladatait az Intéző Bizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányítását a vadászmester látja el.

3.)    A hivatásos vadász jogait, kötelességeit, alkalmazásának és eljárásának részletes szabályait a Munka Törvénykönyve, valamint a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata, munkaszerződése és munkaköri leírása állapítja meg.

4.)    A vadásztársaság a pénzügyi-könyvelési feladatok ellátására szakembert alkalmazhat.

V.

A vadásztársaság pénzforrásai és vagyona

32. §

1.)    A vadásztársaság pénzforrásai:

a)      Tagdíjak, tagok vagyoni hozzájárulásai, belépési díjak,

b)      A vadgazdálkodásból származó bevételek,

c)      Hitelek, kölcsönök, támogatások,

d)     Egyéb bevételek,

2.)    A vadásztársaságnak ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásaiért a vagyonával, annak mértékéig felel.

33. §

1.)    A vadásztársaság vagyona csak vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elősegítő célokra használható fel, a közgyűlés határozata alapján.

2.)    A vadásztársaság nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között felosztani nem lehet.

3.)    A vadásztársaság megszűnése, bíróság általi feloszlatása, vagy megszűnésének bíróság által való megállapítása esetén – a vadásztársaság vagyona – a hitelezők kielégítése után a közgyűlés határozata szerint felosztható a tagság között.

4.)    A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

VI.

Vegyes rendelkezések

34. §

1.)    A vadásztársaság Intéző Bizottságának, Ellenőrző Bizottságának és Fegyelmi Bizottságának elnökei és tagjai, valamint a vadásztársaság alkalmazottai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban.
Közeli hozzátartozónak kell tekinteni a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat.

2.)    A vadásztársaság rendes tagja egy időszakra csak egy tisztségre választható.

A vadásztársaság megszűnése

35. §

1.)    Megszűnik a vadásztársaság, ha:

 

a)      az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

b)      a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c)      a bíróság feloszlatja,

d)     a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

e)      a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 

Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

 

2.) Az egyesület, mint civil szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a legfőbb szerv döntése szerint kell rendelkezni. Felszámolóként az egyesület volt ügyintéző szerve, az Intéző Bizottság jár el.

 

Felügyelete

36. §

1.)    A vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.

2.)    A vadásztársaságot a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 90/1989. sz. alatt nyilvántartásba vette.

Ezt az Alapszabályt a BÁCSALMÁSI MEDOSZ VADÁSZTÁRSASÁG 2014. december hó 06-i közgyűlése megtárgyalta és elfogadta. Érvényes 2014. év december hó 21-től.

 

 

................. ..........................                                              ……………………………..

                      VT elnök                                                         jegyzőkönyvvezető

             ………………….                                                  ………………………..…

                  hitelesítő                                                                 hitelesítő

 
/